Україна Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ
НАЗК збирає термінове засідання через технічні проблеми з подачею е-декларацій

У четвер, 27 жовтня 2016 року, о 10:00 відбудеться позачергове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться на сторінці НАЗК у Facebook.

«На порядку денному: стан функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: МАТИ ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ДВІЙНІ, ЯКІЙ ДОПОМІГ З’ЯВИТИСЯ НА СВІТ ПОЛІСМЕН-“АКУШЕР”

Джерело.

Related Post